آشنایی باگروه کارشناسان بودجه دانشگاه

نام ونام خانوادگی

مسئولیت مورد تصدی

تلفن تماس 

دکتر طاهره دارابی 

مدیریت برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد

و رئیس کمیته بهره وری و دبیر کارگروه واگذاری

 دانشگاه

08338352449

 شهرام سپندجی

 معاون برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد

موافقتنامه بهداشت و درمان

 08338352449

حدیث امیری

موافقتنامه آموزش عالی

08338352449

 میترااسور

موافقتنامه بهداشت و درمان

 08338352449

 صادق کریمی
 موافقتنامه طرحهای عمرانی  08338352449

شاداب مختاری

موافقتنامه آموزش عالی

08338352449

 معصومه بلوری تبار

کمیسیون ماده 215و طرح نظام سلامت

موافقت نامه آموزش عالی

08338352449

 شیرین نقدی

تفاهم نامه داخلی

08338352449

سعید شریفی 
 

رییس کمیته مستندسازی و کارشناس بودجه

درکارگروه واگذاری

 

08338352449