آشنایی باگروه کارشناسان بودجه دانشگاه

نام ونام خانوادگی

مسئولیت مورد تصدی

تلفن تماس 

دکتر طاهره دارابی 

مدیریت برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد

            دانشگاه
           

08338352449

صادق کریمی

 معاون برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد

وموافقتنامه تملک داراییهای سرمایه ای

 08338352449

حدیث امیری

موافقتنامه آموزش عالی

08338352449

 میترااسور

موافقتنامه بهداشت و درمان

08338352449

شهرام سپندجی
   08338352449

شاداب مختاری

موافقتنامه آموزش عالی

08338352449

 معصومه بلوری تبار

کمیسیون ماده 23و ردیفهای بهداشت و درمان

و برنامه عملیاتی دانشگاه

08338352449

 شیرین نقدی

طرح تحول سلامت

08338352449

 علی کریمی زندی  مشارکتهای عمومی خصوصی  08338352449
سعید شریفی 

رییس کمیته مستندسازی

                   
 

08338352449

رضا امینی    کمیته درآمد 08338352449
علی دارابی جم   موافقتنامه تملک داراییهای سرمایه ای    08338352449