کمیته مستند سازی اموال غیر منقول

عضوگروه کمیته مستند سازی و تغییر کاربری اموال غیر منقول دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه :

1- سعید شریفی                   رییس کمیته مستندسازی