کارگروه واگذاری طرح های تملک داراییهای سرمایه ای

اعضای گروه :

1- دکتر حسین کریم                    ریاست دانشگاه - رییس کارگروه

2- دکتر قباد محمدی                    معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه - دبیر کارگروه

3- دکتر طاهره دارابی                   مدیر برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد - رییس دبیرخانه کارگروه

4- دکتر علی کریمی                   مدیر امور برنامه های رییس دانشگاه - عضو کارگروه

5- دکتر گلاره خاتم                    مدیر امور برنامه های رییس دانشگاه - عضو کارگروه

6- دکتر بیژن کبودی                   رییس دبیرخانه هیات امنا دانشگاه -عضو کارگروه

7- آقای کامران مومنی فر           مدیر حراست دانشگاه - عضو کارگروه

8- آقای سید جلال کاظمی اسکویی     مدیر اداره بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات - عضو کارگروه

9- آقای خلیل عسگری              سرپرست اداره امور حقوقی دانشگاه - عضوکارگروه

10- آقای ذوالفقار غلامحسین پور   سرپرست مدیریت تحول اداری و نوسازی دانشگاه - عضو کارگروه

11- آقای محسن نصرتی          مدیرامور مالی دانشگاه - عضو کارگروه

12- آقای قباد فریدونی            مدیر امور عمرانی دانشگاه - عضو کارگروه

آقای فرشاد شاکری               مدیر پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه - عضو کارگروه