ضوابط اجرایی بودجه سال 96

ضوابط اجرایی بودجه سال 96

دستوالعمل کاهش تصدی گری خدمات سلامت

نامه ابلاغ قانون بودجه برنامه های آموزشی و شرح اعتبارات هزینه ای ،اختصاصی ،تملک دارایی های سرمایه ای منابع مصوب سال 96

ضوابط مالی سال 96

ضوابط اجرایی بودجه سال 95

آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسه

مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

بخشنامه قانون مدیریت خدمات کشوری

پیوست شماره 14593/200 -بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

پیوست شماره 14593/200 پیوست شماره 14593/200

ماده 37 قانون الحاق موادی به قانون