معاون برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد دانشگاه

عکس

آقای صادق کریمی

 

پست سازمانی : رییس گروه نظارت و پایش عملکرد مالی

رزومه شغلی :  معاون برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد دانشگاه با ابلاغ شماره 54929مورخ 96/9/8در آن مدیریت انجام وظیفه می نمایند .