معاون بودجه

عکس آقای سپندجی 

سمت : معاون برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

رزومه شغلی : 1- کارشناس مسئول واحد درآمد بیمارستان طالقانی (پنج سال )2- کارشناس مسئول واحد نظارت بر درآمد بیمارستان امام رضا (ع)(دوسال)3- کارشناس مسئول واحد نظارت بر درآمد بیمارستان بیستون (یکسال )4- رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان صحنه و میانراهان (پنج سال )