جهت مشاهده تصویب نامه هیئت وزیران و اعمال ضرایب حقوق شاغلین و بازنشستگان سال 97 و ماده واحده و ضوابط اجرایی به قسمت قوانین و مقررات مراجعه نمایید

سند ملی راهبرد انرژی کشور

جهت مطالعه بخشنامه بودجه سال 97 و پیوست های آن لطفا به قسمت قوانین و مقررات مدیریت برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد مراجعه نمایید .