تفاهم نامه داخلی فصل آموزش عالی سال 96دانشگاه

تفاهم نامه داخلی فصل بهداشت و درمان سال 96

توجه :لطفا جهت مشاهده دستوالعمل کاهش تصدی گری خدمات سلامت به بخش قوانین و مقررات مراجعه فرمایید .

توجه : لطفا کلیه واحدها نسبت به تکمیل فرم درخواست وجه از ستاد ،قبل از پانزدهم هر ماه اقدام فرمایند .

جهت مشاهده نامه ابلاغی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و اعتبارات فصل آموزش عالی و بهداشت سال 96 در قسمت قوانین و مقررات مراجعه فرمایید .


فرم نماینده حقوق و دستمزد بهداشت و درمان و آموزش عالی