تفاهم نامه بخش آموزش عالی سال 97

لایحه سال 96 کل کشور

لطقا جهت دسترسی به فایل مربوطه به قسمت قوانین و مقررات توجه فرمایید .

تفاهم نامه داخلی بخش آموزش عالی سال 95

تفاهم نامه داخلی بخش بهداشت و درمان سال 95

فرم نماینده حقوق و دستمزد بهداشت و درمان و آموزش عالی