جهت مشاهده نامه ابلاغی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و اعتبارات فصل آموزش عالی و بهداشت سال 96 در قسمت قوانین و مقررات مراجعه فرمایید .


تفاهم نامه داخلی بخش آموزش عالی سال 95

تفاهم نامه داخلی بخش بهداشت و درمان سال 95

فرم نماینده حقوق و دستمزد بهداشت و درمان و آموزش عالی