تماس با دفتر معاونت توسعه:

آدرس: کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی ستاد مرکزی - طبقه همکف

 

آدرس پست الکترونیک

 

تلفن :