محسن نصرتی                                     

آقای محسن نصرتی

پست سازمانی : مدیر امور مالی دانشگاه

 

سوابق تحصیلی و کاری :

- کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
- دانش آموخته تحصیلات تکمیلی مدیریت و حسابداری در دانشگاه صنعت نفت (PACT)

- مربی نظام نوین مالی دردانشگاه های علوم پزشکی کشور

- مدرس حسابداری تعهدی در دستگاه های دولتی

- مدرس مدیریت و حسابداری در مراکز علمی و کاربردی موسسات مالی

 

مسئولیت ها :

- کارشناس امور مالی

- مسئول کارگروه راهبردی نظام نوین مالی دانشگاه از سال 1390
- مشاور مالی دانشگاه
- رئیس اداره نظارت و پایش عملکرد مالی دانشگاه ( رسیدگی به اسناد )
- حسابرس داخلی دانشگاه
- رئیس کمیته دارایی های ثابت دانشگاه
- مسئول کارگروه مانیتورینگ نظام نوین مالی دانشگاه
- عضو کارگروه فنی نرم افزار نظام نوین مالی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

- عضو انجمن حسابداران خبره ایران ( کد عضویت 1395 )

- برگزاری بیش از ۱۰۰ دوره آموزشی جهت انبارداران، امنای اموال ،کارشناسان مالی،روسای حسابداری،کارشناسان و مسئولین درآمد و مدیران واحد‌های تابعه در مباحث آموزش نرم افزار نظام نوین مالی ، اصول حسابداری ، اصول ثبت حساب ها به روش تعهدی ، آموزش قوانین مالی و آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها ، اصول انبارداری ، اصلاح فرآیند ثبت و نگهداری دارایی ها و آموزش داشبورد مدیریت مالی می باشد

 
   

معاون امور مالی

 

 

خانم مهناز تاجبخش

پست سازمانی:معاون امور مالی

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد حسابداری

 

شرح وظایف امور مالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اجرای امور مالی دانشگاه با توجه به مقررات و قوانین مربوطه.

برآورد و وصول اعتبارات مقررات وضوابط مالی مربوطه .

نگهداری و تنظیم دفاتر اعتباری وتعهدات و دیون دانشگاه.

نگهداری و تنظیم دفاتر حسابهای دریافتی و پرداختی دانشگاه.

مصرف اعتبارات بر اساس مقررات و ضوابط مالی مربوطه .

تهیه و تنظیم گزارشهای مالی دانشگاه در هر دوره و ارائه آن به رئیس دانشگاه و مقامات ذیصلاح .

نظارت بر حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول دانشگاه و نگهداری حساب اموال دانشگاه با مشخصات حامل .

تنظیم درخواست بر پایه اعتبارات موجود وتهیه وصدور حواله اعتبارات.