محسن نصرتی                                                                                                                                                     

آقای محسن نصرتی

پست سازمانی : مدیر امور مالی دانشگاه

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

 

سوابق:

- مسئول کارگروه راهبردی نظام نوین مالی
- حسابرس داخلی دانشگاه
- عضو کمیته اموال منقول و غیر منقول
- مربی نظام نوین مالی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- رئیس اداره نظارت و پایش عملکرد مالی دانشگاه ( رسیدگی به حسابها )

 

 

معاون امور مالی

 

خانم مهناز تاجبخش

پست سازمانی : معاون امور مالی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت

 

شرح وظایف امور مالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اجرای امور مالی دانشگاه با توجه به مقررات و قوانین مربوطه.

برآورد و وصول اعتبارات مقررات وضوابط مالی مربوطه .

نگهداری و تنظیم دفاتر اعتباری وتعهدات و دیون دانشگاه.

نگهداری و تنظیم دفاتر حسابهای دریافتی و پرداختی دانشگاه.

مصرف اعتبارات بر اساس مقررات و ضوابط مالی مربوطه .

تهیه و تنظیم گزارشهای مالی دانشگاه در هر دوره و ارائه آن به رئیس دانشگاه و مقامات ذیصلاح .

نظارت بر حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول دانشگاه و نگهداری حساب اموال دانشگاه با مشخصات حامل .

تنظیم درخواست بر پایه اعتبارات موجود وتهیه وصدور حواله اعتبارات.