مدیر امور مالی دانشگاه

محسن نصرتی                                                                                                                                                     

آقای محسن نصرتی

پست سازمانی : مدیر امور مالی دانشگاه

 

سوابق تحصیلی و کاری :

- کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
- دانش آموخته تحصیلات تکمیلی مدیریت و حسابداری در دانشگاه صنعت نفت (PACT)

- مربی نظام نوین مالی دردانشگاه های علوم پزشکی کشور

- مدرس حسابداری تعهدی در دستگاه های دولتی

- مدرس مدیریت و حسابداری در مراکز علمی و کاربردی موسسات مالی

 

مسئولیت ها :

- کارشناس امور مالی

- مسئول کارگروه راهبردی نظام نوین مالی دانشگاه از سال 1390
- مشاور مالی دانشگاه
- رئیس اداره نظارت و پایش عملکرد مالی دانشگاه ( رسیدگی به اسناد )
- حسابرس داخلی دانشگاه
- رئیس کمیته دارایی های ثابت دانشگاه
- مسئول کارگروه مانیتورینگ نظام نوین مالی دانشگاه
- عضو کارگروه فنی نرم افزار نظام نوین مالی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

- عضو انجمن حسابداران خبره ایران ( کد عضویت 1395 )

- برگزاری بیش از ۱۰۰ دوره آموزشی جهت انبارداران، امنای اموال ،کارشناسان مالی،روسای حسابداری،کارشناسان و مسئولین درآمد و مدیران واحد‌های تابعه در مباحث آموزش نرم افزار نظام نوین مالی ، اصول حسابداری ، اصول ثبت حساب ها به روش تعهدی ، آموزش قوانین مالی و آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها ، اصول انبارداری ، اصلاح فرآیند ثبت و نگهداری دارایی ها و آموزش داشبورد مدیریت مالی می باشد

   
   

کسب رتبه و عنوان:


کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سال ۱۳۹۵
کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران (تقدیر نامه تک ستاره) سال ۱۳۹۶
دریافت تقدیر نامه جذب بهینه منابع مالی در سال ۱۳۹۷

     

معاون امور مالی

 

خانم مهناز تاجبخش

پست سازمانی : معاون امور مالی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت

 

شرح وظایف امور مالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اجرای امور مالی دانشگاه با توجه به مقررات و قوانین مربوطه.

برآورد و وصول اعتبارات مقررات وضوابط مالی مربوطه .

نگهداری و تنظیم دفاتر اعتباری وتعهدات و دیون دانشگاه.

نگهداری و تنظیم دفاتر حسابهای دریافتی و پرداختی دانشگاه.

مصرف اعتبارات بر اساس مقررات و ضوابط مالی مربوطه .

تهیه و تنظیم گزارشهای مالی دانشگاه در هر دوره و ارائه آن به رئیس دانشگاه و مقامات ذیصلاح .

نظارت بر حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول دانشگاه و نگهداری حساب اموال دانشگاه با مشخصات حامل .

تنظیم درخواست بر پایه اعتبارات موجود وتهیه وصدور حواله اعتبارات.