فرم های اداره نظارت و پایش عملکرد مالی

 

قابل توجه همکاران محترم امور مالی واحد های تابعه فایل کنترل های داخلی ( فرم خام صورت مغایرت بانکی , اعتبارات , رابط کالا و اموال ,اعتبارات حقوق , رابط سپرده , حسابهای انتظامی و حسابهای پرداختنی) جهت استفاده و ارائه به گروه نظارت و پایش عملکرد مالی از طریق فایل زیر قابل دریافت است . قابل توجه است در پایش های اداره نظارت و پایش عملکرد مالی ارائه فایلهای تکمیل شده مذکور الزامی است .

 
صورت مغایرت بانکی صورت مغایرت بانکی
 
کاربرگ بررسی حسابهای انتظامی کاربرگ بررسی حسابهای انتظامی
 
کاربرگ رابط سپرده کاربرگ رابط سپرده
 
کاربرگ رابط حقوق کاربرگ رابط حقوق
 
کاربرگ بررسی مانده سپرده با مانده بانک سپرده کاربرگ بررسی مانده سپرده با مانده بانک سپرده
 
کاربرگ  اعتبارات کاربرگ اعتبارات
 
بررسی رابط کالا و اموال بررسی رابط کالا و اموال
 
کاربرگ بررسی حسابهای پرداختی کاربرگ بررسی حسابهای پرداختی
 
فرم حواله فرم حواله
 
صورتجلسه کمیته خرید صورتجلسه کمیته خرید

 
لطفا این فرم روی سربرگ واحدبرای شرکت ها فرستاده شود
 
تائیدیه بانک تائیدیه بانک


گواهی انجام کارگواهی انجام کار
 
 
صورتجلسه نصبصورتجلسه نصب
 
صورتجلسه تحویل کالا موضوع تبصره 1 بند ب ماده 81صورتجلسه تحویل کالا موضوع تبصره 1 بند ب ماده 81
 
صورتجلسه تحویل کالا موضوع تبصره 1 بند ب ماده 80صورتجلسه تحویل کالا موضوع تبصره 1 بند ب ماده 80
 
صورتجلسه بند ب ماده 62 قانون برگزاری مناقصهصورتجلسه بند ب ماده 62 قانون برگزاری مناقصه