سه شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۵, ۰۸:۲۱
جستجو
 
Email

 e-mail

آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
فرمت اموال منقول در حکم مصرفی
 فرمت اموال منقول در حکم مصرفی
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۳۰ آذر ۱۳۸۷ ]
اقلام بلامصرفی و قابل استفاده
فایل اقلام مصرفی و قابل استفاده دانشگاه  اقلام بلامصرفی