چهارشنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۵, ۲۱:۴۳
جستجو
 
Email

 e-mail

آیین نامه مالی ومعاملاتی مصوب هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی
 آیین نامه مالی ومعاملاتی
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ ]
فرمت اموال منقول در حکم مصرفی
 فرمت اموال منقول در حکم مصرفی
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۳۰ آذر ۱۳۸۷ ]
اقلام بلامصرفی و قابل استفاده
فایل اقلام مصرفی و قابل استفاده دانشگاه  اقلام بلامصرفی