رئیس اداره

آقای امیر خانی زاد

مدرک : لیسانس

سابقه: 12 سال

 

کارشناسان

خانم کماسی
خانم مختاری

خانم وحیدی فر

خانم کیانی

خانم خسروی
خانم درگاهی
خانم ربانی
آقای رستمی

شرح وظایف

  1. رسیدگی به کلیه اسناد حقوقی وهزینه های جاری واختصاصی واحدهای زیر مجموعه از قبیل معاونتها – دانشکده ها – شبکه ها وبیمارستانها
  2. رسیدگی به کلیه استاد هزینه تدارکات
  3. رسیدگی اسناد متفرقه
  4. رسیدگی به چگونگی پرداخت هزینه های ازدواج وفوت بازنشستگان وموظفین وکارکنان رسمی
  5. رسیدگی به هزینه های باز خرید مرخصی بازنشستگان
  6. رسیدگی چگونگی پرداخت هزینه بیمه عمر  بابت فوت کارکنان وبازنشستگان
  7. گزارش عملکرد هزینه های ارسالی واحدها با تنخواه گردان دریافتی 

فرم های اداره نظارت و پایش عملکرد مالی

فلوچارت

فلوچارت رسیدگی 1 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
فلوچارت رسیدگی 2 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فلوچارت رسیدگی 3