نام ونام خانوادگی:پریوش دادفریان

سمت سازمانی: مدیر پشتیبانی وخدمات رفاهی

مدرک تحصیلی:لیسانس

سنوات خدمت:18سال

اهم سوابق اجرایی:

1- مدیرامورعمومی دانشگاه ازتاریخ1/3/88لغایت30/6/90

2- مدیراموردانشجویی از تاریخ1/2/91لغایت1/7/94

شماره تماس:38358441