نام ونام خانوادگی:پریوش دادفریان

سمت سازمانی: مدیر پشتیبانی وخدمات رفاهی

مدرک تحصیلی:لیسانس

سنوات خدمت:18سال

شماره تماس:38358441