شرکت های طرف قرارداد:

شرکت سبزپوشان کارآفرینان

مؤسسه کارآفرینان آوا سلامت

مؤسسه ایمن بانان زاگرس