آدرس: کرمانشاه بلوار شهید بهشتی- ساختمان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-طبقه اول

تلفکس: 38375161-083