نام ونام خانوادگی: مهدی مروی

سمت سازمانی:رئیس اداره تدارکات 

شماره تماس:38363148