شرح وظایف اداره تدارکات

*درخواستهای رسیده را بررسی و به کارپردازان ارجاع می­دهد.

*برگهای استعلام بهای دریافتی را رسیدگی و مجدداً به کارپردازان ارجاع می­دهد.

*اسناد خرید را برای تطبیق با مقررات مربوطه رسیدگی و امضا می­نماید.

*نظرات واحدهای درخواست‌کننده کالا را از نظر کنترل چگونگی اقلام خریداری شده پس از تحویل کالا کسب می­نماید.

*راهنمایی­های لازم را درباره مشخصات و کمیت اقلام تدارکاتی ارائه می­نماید.

*بر تنظیم اسناد خرید نظارت کرده و مدارک ضمیمه آنها را بررسی میکند

*بر تنظیم دفاتر موجود و مصرفی انبار و نگاهداری حسابها نظارت مینماید

*بررسیهای لازم برای شناخت بازار وآگاهی از نوسانات قیمت‌ها را انجام میدهد

*پیشنهادهای لازم برای فروش، تعویض کالا، وسایل اسقاط و غیراسقاط و نامناسب را تهیه مینماید

*بین کارپردازان کارها را تقسیم و راهنمایی مینماید