کارپردازان ستاد دانشگاه:

1- حسن آذر

2-فرید بهزادی

3- مهدی حقیقی پور