تلفکس : 38390458-083

تلفن:38358258-083 داخلی258

آدرس: کرمانشاه-بلوارشهیدبهشتی-ساختمان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی- طبقه دوم- اداره رفاه و تعاون