اکرم قنبری                  سرپرست اداره رفاه و تربیت بدنی 

            سیاوش صالحی           کارشناس اموراداری

            شهنازاکبری                  کارگزین

            فاطمه حاتمی               کارشناس کامپیوتر