کارت تراست(ویزاکارت): ویژه اعضای محترم هیئت علمی موضوع قرارداد شماره 7/9945/8077 مورخه 27/3/89 اداره کل عملیات ارزی بانک ملی ایران

اعضای محترم هیئت علمی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه از محل خدمت جهت تکمیل فرم تعهدنامه ومعرفی به بانک ، به اداره رفاه دانشگاه مراجعه نمایند