تخفیف شهریه: موضوع بند 2 مصوبه مورخه 11/5/1377 هیئت محترم وزیران که طی نامه شماره 22693/ت19834/ه مورخه19/5/77معاون اول محترم رئیس جمهور به وزارتخانه های علوم تحقیقات و فن آوری(فرهنگ وآموزش عالی سابق) و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده است.

کارمندان محترم دانشگاه و فرزندان آنان می توانند از تخفیف 50% شهریه دوره های شبانه دانشگاه ههاو مراکز آموزش عالی وابسته به وزارتخانه های بهداشت،درمان و آموزش پزشکی وعلوم تحقیقات وفناوری در مقاطع کاردانی و کارشناسی استفاده نمایند.همکاران با دردست داشتن معرفی نامه از محل خدمت جهت صدور نامه تخفیف شهریه به اداره رفاه دانشگاه مراجعه نمایند.