تسهیلات بانک صادرات: ویژه کارکنان رسمی پیمانی وقراردادی

مراکز تابعه بایستی پس از ابلاغ سهمیه وامها در ابتدای هر سال نسبت به معرفی افراد واجدالشرایط به سرپرستی بانک صادرات شعب استان کرمانشاه اقدام نمایند.

انواع تسهیلات:

1- تسهیلات قرض الحسنه20000000ریالی با نرخ کارمزد4درصدبازپرداخت36ماهه ویک نفرضامن

2- تسهیلات خریدکالا50000000ریالی و100000000ریالی بانرخ سود18درصد بازپرداخت36ماهه ویک نفرضامن

3- تسهیلات خریدخودرو200000000ریالی بانرخ سود18درصدبازپرداخت36ماهه ویک نفرضامن

4- تسهیلات جعاله تعمیرمسکن100000000ریالی بانرخ سود18درصدبازپرداخت36ماهه ویک نفرضامن