معرفی

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : محمدرضا خانی                                      نام و نام خانوادگی : افسانه رحمی

سمت : معاون مدیر منابع انسانی دانشگاه                                سمت : معاون مدیر منابع انسانی دانشگاه

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت                                    مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

تلفن : 38358247 -083                                                    تلفن : 38358679-083

همراه : 09187308643                                                     همراه : 09188853070

 

معرفی منابع انسانی

 

نیروی انسانی هرسازمانی جزء سرمایه های اصلی آن دستگاه بوده و وظیفه خطیر مدیریت نیروی انسانی ، تامین وتوزیع ونگهداری این سرمایه های مهم با طراحی شغل و ایجاد انگیزش های مناسب به لحاظ ارتقاء وتعهد و وفاداری آنان می باشد تا بر این اساس مدیران بتوانند با تعانل و برقراری روابط ارزنده با پرسنل زیرمجموعه خود اهداف سازمان را با توجه محدودیتهای منابع و استفاده حداکثری از خدمات این عزیزان به سرانجام رسانند.

شرح وظایف

 

·         اجرای قوانین وآئین نامه های استخدامی اعضای هیات علمی وغیرهیات علمی

·         اداره امور استخدامی طبق مقررات وآئین نامه های مربوط

·         تهیه وپیشنهادسیستم تشویق وتنبیه کارکنان به منظور رعایت عدالت اداری

·         انجام مراحل استخدام،حقوق ومزایا،مرخصی ها ،مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان ، ماموریت آموزشی ونقل وانتقال کارکنان

·         انجام مراحل بازنشستگی کارکنان

·         ارائه نظرات اصلاحی در زمینه امور اداری دانشگاه به منظور پیشبرد هدفهای جاری دانشگاه در امور اداری

·         رعایت حقوق قانونی کارکنان دانشگاه وجلوگیری از تضییع حق آنان

·         تهیه احکام ارتقاء طبقه ورتبه کارکنان

·         نگهداری وتنظیم آمار واطلاعات مربوط به کارکنان دانشگاه