شرح وظایف کارکنان مدیریت منابع انسانی


مدیریت :


مدیرمنابع انسانی دانشگاه - الهه نصرتیمدیرمنابع انسانی دانشگاه - الهه نصرتی

معاون مدیرمنابع انسانی دانشگاه - محمدرضا خانیمعاون مدیرمنابع انسانی دانشگاه - محمدرضا خانی

مسئول دفتر - فریده جانانیمسئول دفتر - فریده جانانی

 

امور اداری و ارزیابی :


کارشناس مسئول امور اداری و ارزیابی عملکرد - شکوفه اسورکارشناس مسئول امور اداری و ارزیابی عملکرد - شکوفه اسور

کارشناس امور اداری و ارزیابی عملکرد - حسین ویسیکارشناس امور اداری و ارزیابی عملکرد - حسین ویسی

 

استخدام :

کارشناس مسئول استخدام - معصومه مهریکارشناس مسئول استخدام - معصومه مهری

کارشناس استخدام - روح اله فرزین  مهرکارشناس استخدام - روح اله فرزین مهر

کارشناس استخدام - زهره بدخشانکارشناس استخدام - زهره بدخشان

کارشناس استخدام - قمرناز تیموری کیاکارشناس استخدام - قمرناز تیموری کیا

 

آموزش :

کارشناس مسئول آموزش - علی میری مسگرهکارشناس مسئول آموزش - علی میری مسگره

کارشناس آموزش - فاطمه جمشیدی جامخانهکارشناس آموزش - فاطمه جمشیدی جامخانه

 

کارگزینی :


رییس اداره کارگزینی - مژگان رکنیرییس اداره کارگزینی - مژگان رکنی

معاون رییس اداره کارگزینی - جمشید باباییمعاون رییس اداره کارگزینی - جمشید بابایی

کارگزین - منیژه خزلیکارگزین - منیژه خزلی

کارگزین - مژگان مساعدیکارگزین - مژگان مساعدی

کارگزین - معصومه پیریکارگزین - معصومه پیری

 

حقوق و مزایا :

کارشناس مسئول حقوق و مزایا - فرهاد امیریکارشناس مسئول حقوق و مزایا - فرهاد امیری

کارشناس تخلفات اداری کارکنان قراردادی - رسول خانه آبادکارشناس تخلفات اداری کارکنان قراردادی - رسول خانه آباد

 

مهندسی سازمان :

رییس گروه مهندسی سازمان -  افسانه رحمیرییس گروه مهندسی سازمان - افسانه رحمی

کارشناس مهندسی سازمان - مینو باقریکارشناس مهندسی سازمان - مینو باقری

کارشناس مهندسی سازمان - معصومه احمدیکارشناس مهندسی سازمان - معصومه احمدی

 

آمار و فن آوری اطلاعات :

کارشناس مسئول آمار و فن آوری اطلاعات - امید شیروئیکارشناس مسئول آمار و فن آوری اطلاعات - امید شیروئی

کارشناس آمار و فن آوری اطلاعات - کعبه فتاحیکارشناس آمار و فن آوری اطلاعات - کعبه فتاحی

 

بازنشستگی :

رییس اداره  بازنشستگی - بهنام چگنیرییس اداره بازنشستگی - بهنام چگنی

کارشناس بازنشستگی - مژگان مهران نیاکارشناس بازنشستگی - مژگان مهران نیا

کارشناس بازنشستگی - یگانه بیابانیکارشناس بازنشستگی - یگانه بیابانی

 

مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان :

کارشناس مسئول مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان - نوشین کردستانیکارشناس مسئول مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان - نوشین کردستانی

کارشناس مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان - صدیقه بهرامیکارشناس مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان - صدیقه بهرامی

 

نقل و انتقالات :

کارشناس مسئول نقل و انتقالات - پریشان ارکوازیکارشناس مسئول نقل و انتقالات - پریشان ارکوازی

کارشناس نقل و انتقالات -  بهزاد بهرامیکارشناس نقل و انتقالات - بهزاد بهرامی

کارشناس نقل و انتقالات - نسرین جعفریکارشناس نقل و انتقالات - نسرین جعفری

 

امور بانوان :

کارشناس امور بانوان - شایسته حسنیکارشناس امور بانوان - شایسته حسنی

شرح وظایف کمیته آموزش

 1.     بررسی، تعیین و تصویب کلیات برنامه های آموزشی دانشگاه

2.     بررسی و تأیید نهایی نیازهای آموزشی دانشگاه بر اساس تحلیل سازمان، واحد، شغل و فرد و صدور مجوز

3.     بررسی، تأیید و صدور گواهینامه های آموزشی

4.     بررسی و تأیید حق الزحمه اساتید در موارد خاص

5.     پاسخگویی و ارائه صورتجلسات و گزارش های کمیته آموزش

شرح وظایف کمیته نقل و انتقالات

·        بررسی تقاضاهایی که مدارک کامل دارند (مبداء ، مقصد، و معاونت مربوطه) جهت انتقال، مأموریت یا تمدید مأموریت در سطح استان یا سطح کشوری از لحاظ نیروی انسانی، مالی و تأمین بودجه

شرح وظایف کمیته طبقه بندی مشاغل

1.     بررسی موارد استخدامی از لحاظ شرایط احراز پست سازمانی

2.     ارتقاء رتبه و طبقه کارکنان

3.     انتصابات مدیران و کارکنان

4.     بررسی سوابق ارائه شده توسط کارکنان جهت اضافه نمودن به سابقه خدمت مورد قبول

5.     محاسبه سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور

شرح وظایف کمیته بازنشستگی

1.     برقراری حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی

2.     برقراری حقوق وارث

3.     انتقال سوابق بیمه ای (کسور بازنشستگی) به سایر صندوق ها

4.     استرداد کسور مازاد بر 30 سال

5.     استرداد کسور بازنشستگی

6.     انتقال حق بیمه خدمات غیردولتی به صندوق بازنشستگی و انواع بازنشستگی (اختیاری، توافقی، اجباری، قهری، از کار افتادگی)

شرح وظایف کمیته آزمون

1.     تدوین و تصویب شیوه نامه برگزاری آزمون

2.     تأیید آگهی استخدام تهیه شده وارائه به رئیس موسسه جهت تصویب

3.     تصمیم گیری در مورد چگونگی اجرای آزمون و موارد پیش بینی نشده

4.     برگزاری آزمون و  تهیه صورتجلسه آزمون

5.     نظارت بر مراحل مختلف آزمون (اعم از آزمون کتبی و مصاحبه عملی)

6.     استخراج فهرست 5/1 برابر پذیرفته شدگان و اعلام آن به ذینفعان و هسته گزینش