معرفی

               کارشناس مسئول :

                                        شکوفه اسور

               کارشناس :

                                       حسین ویسی                 

 

شرح وظایف

  

·      هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها، هدفهای مورد نظر و خط مشی کلی تعیین شده

·     تشریک مساعی در تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه و یا سازمان متبوع

·     انجام و ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

·   انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها، استخدام، آموزش، طبقه بندی مشاغل و ... و تهیه پیشنهادهای لازم جهت ارسال به مرجع ذی ربط