معرفی

              رییس اداره کارگزینی :

                                      مژگان رکنی         

              معاون رییس اداره کارگزینی :

                                      جمشید بابایی

              کارگزینان :

                                      منیژه خزلی                    


                                      مژگان مساعدی   

                                      معصومه پیری

شرح وظایف

·         بررسی احکام صادر شده

·         صدور احکام کارگزینی کارکنان ستاد دانشگاه

·        تایید پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق  و ... نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات