معرفی

کارشناس مسئول :

                     فرهاد امیری

کارشناس :

                    رسول خانه آباد          

شرح وظایف

·         انجام کلیه مکاتبات مربوط به آراء دیوان عدالت اداری

·         انجام کلیه مکاتبات مربوط به تخلفات اداری کارکنان رسمی ، پیمانی و تبصره 3 ماده 2

·     بررسی و پیگیری آراء دیوان عدالت اداری و هیأت تخلفات اداری تا نتیجه کامل اجرای آراء دیوان عدالت اداری یا هیأت تخلفات اداری