تجارب بازنشسته ،

گل واژه های زندگی است که شاغل آن را

به گونه ای تجربه می نماید

معرفی

​رئیس اداره : 

             بهنام چگنی        

کارشناسان :

           مژگان مهران نیا

           یگانه بیابانی

شرح وظایف

·         صدور ابلاغ و برقراری حقوق بازنشستگی

·         صدور ابلاغ و برقراری حقوق ازکارافتادگی کارمندان و اعضاء هیات علمی

·         برقراری حقوق وظیفه وراث قانونی شاغلین و بازنشستگان متوفی

·         استرداد کسور بازنشستگی کارکنان ( در نتیجه صدور حکم اخراج ، استعفاء و بازخرید)

·         انتقال کسور بازنشستگی بین صندوق های بیمه

·         تغییر صندوق بازنشستگی کارمندان و اعضاء هیات علمی

·         بررسی سابقه خدمت مورد قبول بازنشستگی

·         احتساب سنوات خدمت دولتی که کسور بازنشستگی آن به صندوق های بازنشستگی دیگر واریز شده است

·         احتساب سابقه خدمت غیر دولتی مستخدمین رسمی

·         احتساب مدت مرخصی بدون حقوق در سابقه خدمت مورد قبول بازنشستگی 

·         احتساب خدمت نیمه وقت بانوان در سابقه خدمت مورد قبول بازنشستگی

·         احتساب خدمت زیر پرچم  در سابقه خدمت مورد قبول بازنشستگی

·         معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی

·         محاسبه بدهی کسور بازنشستگی سنوات غیر رسمی

·         محاسبه حقوق بازنشستگی

·         محاسبه پاداش بازنشستگی

·         بررسی پرونده و سوابق خدمت کارکنان و اعضاء هیات علمی از نظر احراز شرایط بازنشستگی

·         ارائه لیست اعضاء هیات علمی و کارکنانی که حائز شرایط بازنشستگی می باشند .

·         اصلاح حقوق بازنشستگی کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشگاه با توجه به تصویب قوانین و مقررات مختلف و افزایش حقوق آنان به اقتضای آن

·         مکاتبه با سایر سازمانها جهت استعلام سابقه خدمت کارکنان و اعضای هیات علمی

·         دریافت قوانین و مقررات مصوب در خصوص بازنشستگی و اجرای قوانین مذکور مطابق بخشنامه های اجرایی

·         بررسی پرونده های راکد کارکنانی که سابقاً در این دانشگاه مشغول به کار بوده اند بر حسب تقاضای آنان و ارسال گواهی سابقه خدمت به سازمانهای دیگر

·         مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور ، بخشنامه ها و تصویب ها به منظور آشنایی کامل در اجرای آنها

اداره امور بازنشستگان و موظفین

تعاریف وخدمات :

*انواع بازنشستگی وازکار افتادگی

*حقوق وراث

*کارت شناسایی منزلت

*هزینه سفر

*برقراری عائله مندی وکمک هزینه اولاد

*انتقال سوابق بیمه ای (کسور بازنشستگی) به سایر صندوقها

 

انواع بازنشستگی وازکار افتادگی:

* بازنشستگی اجباری

* بازنشستگی زودتر از موعد مقرر

* بازنشستگی از طریق قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و.....

* بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت وزیان آور و...

* ازکارافتادگی

 

بازنشستگی اجباری:

وزارتخانه ها وموسسات مکلفند مستخدمین دارای 65سال سن (با هرمیزان سابقه) ویا 30سال سابقه خدمت، رابازنشسته نماید.

 

بازنشستگی زودتر ازموعد:

این بازنشستگی در صورت درخواست مستخدم ، موافقت واحد خدمتی ، معاونت مربوطه و فراهم بودن اعتبار مالی امکان پذیر خواهد بود(.این دستورالعمل  اعتباری است) .

 

بازنشستگی از طریق قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و..... :

جانبازان عزیزی که دارای حداقل20درصد جانبازی و 25سال سابقه خدمت واقعی باشندمیتوانند به استنادبخشنامه شماره 111911تاریخ 26/11/87 شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی با مراجعه به کارگزینی مربوطه درخواست خود را تقدیم تاپس از رسیدگی ودر صورت دارا بودن شرایط مندرج در بخشنامه موصوف اقدام لازم بعمل آید.

 

بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت وزیان آور و...:

شاغلین مشاغل( بهیار،پرستارو.....).در صورت دارابودن 25سال سابقه خدمت در مشاغل موصوف می توانند درخواست خود رابه کارگزینی مربوطه ارائه تا پس ازاخذ موافقت محل خدمتی، معاونت مربوطه مراتب  در کمیته مطرح ودر صورت وجوداعتبار مالی با استفاده ازاین قانون بازنشسته گردند.

 

ازکارافتادگی :

ازکارافتادگی به سبب انجام وظیفه : هرگاه کارمند دولت به سبب انجام وظیفه ازکارافتاده شود تمام حقوق و مزایای آخر خدمت وی با رعایت افزایش دوگروه (حداکثربا احتساب گروه تشویقی) به عنوان حقوق بازنشستگی به وی پرداخت خواهد بود.

 

ازکارافتادگی به سبب حوادث : هرگاه کارمند به سبب حوادث ازکارافتاده شود براساس سنوات خدمت ( با3سال ارفاق )بازنشسته خواهدشد.

 *مواد 79 و80و84 قانون

حقوق وراث :

* وراث واجد شرایط:

1- همسر

2- فرزندان ذکور(پسر) تاسن 20سالگی و درصورت اشتغال به تحصیلات عالی تاپایان سن 25 سالگی

3- فرزندان و نوادگان اناث (دختر) به شرط نداشتن شغل وشوهر

4- پدر و مادری که در زمان حیات متوفی تحت تکفل وی بوده باشد.

5- شوهر درصورتیکه علیل و ازکار افتاده بوده و در زمان حیات عیال متوفی تحت تکفل وی بوده باشد.

6- فرزندان و نوادگانی که علیل ویا ناقص العضوبوده و مادام العمر قادر به انجام کارنباشد.

 

بازنشسته متوفی:

هرگاه بازنشسته ای فوت شود ازتاریخ یک روز بعد از فوت برای وراث واجد شرایط وی حقوق وظیفه برقرار خواهدشد.

مدارک عمومی برای برقراری حقوق وراث :

1- تصویر عقدنامه یا گواهی حصر وراثت

2- تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه وراث واجد شرایط

3- تصویر گواهی فوت مستخدم (صادره از سازمان ثبت احوال)

4- فرم تعهدنامه مبنی بر عدم ازدواح واشتغال به کار جهت فرزندان اناث

توضیح اینکه : در صورتیکه وراث ذکور ( پسر) بیشتراز 20سال سن داشته ودانشجوباشند.ارائه گواهی اشتغال به تحصیلات عالی ضروری است.

 

شاغل متوفی:

فوت عادی : هرگاه مستخدم رسمی دولت فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده باشد ازتاریخ فوت بازنشسته محسوب شده وارتاریخ یکروز بعد از فوت برای وراث قانونی وی حقوق وظیفه برقرار خواهد شد.

مدارک لازم : مدارک عمومی فوق الذکر.

فوت به سبب انجام وظیفه : هرگاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود ، حقوق وفوق العاده شغل و سایر فوق العادهایی که از بابت آنها کسور بازنشستگی کسر شده است با رعایت افزایش2گروه ( حداکثر با احتساب گروه تشویقی) به عنوان حقوق وظیفه وراث قانونی برقرار خواهد شد.

مدارک لازم: مدارک عمومی

 

موارد قطع حقوق وظیفه وراث :

بعد از برقراری حقوق وظیفه چنانچه هر یک از وراث قانونی شرایط دریافت حقوق وظیفه را از دست بدهد حقوق وظیفه وی قطع میشود:

1-ازدواج همسر

2- ازدواج و اشتغال به کار فرزندان و نوادگان اناث

3- رسیدن فرزندان ذکور به سن 20 سالگی مشروط به اینکه تحصیلات عالی نداشته باشنند و درصورت ادامه تحصیل تا پایان 25 سالگی

4- ترک تابعیت

5- فوت یکی از وراث وظیفه بگیر

.

مراحل صدور کارت شناسایی منزلت:

بازنشستگان عزیز پس از صدور حکم برقراری حقوق بازنشستگی ازطریق سازمان بازنشستگی استان کرمانشاه لازم است جهت صدور کارت شناسایی منزلت مراحل ذیل را طی نموده وبا دردست داشتن فرم چاپ شده جمع آوری اطلاعات کارت شناسایی(منزلت)بازنشستگان به این اداره مراجعه نمایند تا اطلاعات مذکور ثبت گردد.

 

ورود به سایت سازمان بازنشستگی

www.cspf.ir

 

انتخاب گزینه کارت شناسایی( منزلت)

.

تکمیل اطلاعات وچاپ فرم جمع آوری اطلاعات

مراجعه به اداره بازنشستگی دانشگاه جهت ارائه فرم اطلاعات

 

مدارک لازم جهت انجام مراحل فوق :

1- شناسنامه خود و افراد تحت تکفل

2- کارت ملی خود و افراد تحت تکفل

3-آخرین حکم حقوقی

4- عکس 4×3(زمینه روشن)

5- آدرس ،کد پستی و شماره تلفن

.

هزینه سفر:

اگر محل خدمت استخدام آزمایشی بازنشسته در شهرستان دیگری (غیر از شهرستان محل بازنشستگی) باشد، میتواند با در دست داشتن مدارک ذیل جهت برخورداری از هزینه سفر به این اداره مراجعه نماید:

1- تصویر حکم استخدام آزمایشی

2- تصویر ابلاغ بازنشستگی

.

برقراری کمک هزینه عائله مندی واولاد:

بازنشستگان عزیز پس از صدورحکم برقراری حقوق  بازنشستگی لازم است به منظور برقراری کمک هزینه های عائله مندی و اولاد  با در دست داشتن مدارک ذیل به این اداره مراجعه نمایند:

1- تصویر حکم بازنشستگی

2- تصویر صفحات اول ودوم شناسنامه خود وهمسر

3-  تصویر صفحات اول ودوم شناسنامه فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل وشوهر

4- تصویر صفحه اول شناسنامه فرزندان ذکور که سن آنها کمتر از20 و درصورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی حداکثر 25 سال سن

5-  تصویر دوطرف کارت ملی افراد فوق

توجه:کمک هزینه اولاد به فرزندان اول تا سوم تعلق میگیرد. ضمنا کارکنان زن شاغل ،بازنشسته ، یا سرپرست خانوار صرفا از کمک هزینه عائله مندی( با رعایت مقررات مربوط) برخوردار خواهند بود.

 

    *انتقال سوابق بیمه ای (کسور بازنشستگی)

افرادیکه سابقه خدمت رسمی ( پرداخت کسور) در دستگاههای دولتی داشته باشند می توانند با انتقال کسور ، سوابق خود را با شرایط زیر به سایر صندوقها منتقل نمایند .

شرایط انتقال کسور :

* مستخدم از استخدام دولت خارج شده باشد ( استعفا ، بازخرید ، انفصال دائم ،اخراج)

      * موسسه محل اشتغال مستخدم از شمول صندوق بازنشستگی خارج شده باشد .

     * با تمایل شخصی ویا الزامات قانونی صندوق بازنشستگی خود را تغییر دهد .

مراحل انتقال کسور :

·        متقاضی باید شخصا یا از طریق محل کار درخواست انتقال کسور خود را به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی تسلیم نماید .

·        موافقت سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پذیرش سنوات خدمت واعلام شماره حساب واریز کسور به دستگاه قبلی مستخدم وصندوق بازنشستگی کشوری .

 

 

مراسم تجلیل از بازنشستگا ن :

در پایان هرسال طی همایشی  از بازنشستگان همان سال وخانواده ایشان دعوت بعمل آمده وضمن پذیرایی  از زحمات  ایشان  تجلیل وتقدیر  بعمل می آید .