معرفی

              کارشناس مسئول  :

                                    امید شیروئی   

              کارشناس  :

                                    کعبه فتاحی

شرح وظایف

·         آماده و بروز نمودن سیستم پرسنلی جهت ستاد و کلیه واحدها

·         رفع نقایص بانک اطلاعات کارکنان جهت تهیه آمارهای متفاوت و صدور احکام کارگزینی

·         رفع مشکل رایانه های همکاران شاغل در مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

·      تهیه آمارهای متفاوت باتفکیک و جداول متنوع جهت ارائه به وزارت متبوع، سازمان مدیریت و سایر مراجع ذیصلاح

·         ارسال اطلاعات سیستم جامع پرسنلی به سامانه های وزارت متبوع