معرفی

           کارشناس مسئول :

                               علی میری مسگره    

           کارشناس :

                             فاطمه جمشیدی

شرح وظایف

·    بررسی و محاسبه و تایید ساعات دوره های آموزشی کلیه کارکنان تابعه دانشگاه جهت ارتقاء رتبه خبره وعالی

·   تشکیل شناسنامه آموزشی و همچنین بررسی کنترل و اصلاح شناسنامه ی آموزشی کلیه کارکنان واحدهای تابعه دانشگاه

·     نیازسنجی دوره های آموزشی سالیانه و ارسال به واحد آموزش توسط واحدهای تابعه دانشگاه

·    بررسی و نظارت بر کلیه نیازهای آموزشی واحدهای تابعه دانشگاه و تایید درکمیته آموزشی و اعلام نتایج به واحدها جهت اجرا

·    تشکیل کمیته سرمایه انسانی (کمیته آموزش با حضور اعضاء) و بررسی دوره های ارسالی و تجزیه و تحلیل آن توسط کمیته مذکور و صدور مجوز لازم

·     مکاتبه با واحدهای تابعه دانشگاه جهت ابلاغ مجوزهای اخذ شده جهت برگزاری و صدور گواهی نامه های مربوطه

·    برگزاری دوره های اداری مالی و عمومی ( توجیهی بدو خدمت به صورت حضوری یا الکترونیکی ICDL)   توسط واحد آموزش

·      انجام امور جاری و مکاتبات مربوط به واحد آموزش

·    مطالعه دستورالعملها و بخشنامه های رسیده از مراجع ذی صلاح و برنامه ریزی جهت تسهیل در امورات آموزشی جهت ارتقاء سطح آموزشی کارکنان

·      مکاتبه با وزارت خانه جهت اخذ مجوز برگزاری دوره های منطقه ای و کشوری

کتب آموزش دوره توجیهی