کارکنان - نمایش درختی

کارکنان - فهرست

نام و نام خانوادگیتلفنفکسپست الکترونیکیآدرس
فریبا جمشیدی     
محمد رضا رادمنش     
فرزاد محمدیانی     
شیلان لرستانی     
خلیل ظاهری     
همایون سوزنی 38362154  کرمانشاه- ستاد شماره یک
رامین احمدی   raminahmadi2009@yahoo.comستاد ،ساختمان شماره1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
یزدان نویدی     
حسن بیات 09354649589 s_h_b1@yahoo.comبلوار شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی ساختمان شماره یک طبقه سوم مدیریت عمرانی
مهدی گنجی   mehdiganji64@ymail.comستاد ،ساختمان شماره1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سجاد پاک روش 09183388265 spakravesh@yahoo.comمدیریت عمرانی دانشگاه
رامین احمدی     
عبدالمجید دریاباری     
علیرضا یزدانی     
زینب خانمرادی     
جهانگیر ملکشاهی     
هانیه تاسفی     
یداله تیموری     
بهروز محمدی   behrooz6190@yahoo.comستاد ،ساختمان شماره1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
امیدرضا الماسیان   omidreza598@yahoo.com 
بهروز محمدی     

نمایش درختی چارت و کارکنان

فهرست کارکنان بر اساس گروه بندی

زینب خانمرادی

زینب خانمرادی

-کارشناس عمران
جهانگیر ملکشاهی

جهانگیر ملکشاهی

-کارشناس عمران
علیرضا یزدانی

علیرضا یزدانی

-کارشناس ارشد معماری
رامین احمدی

رامین احمدی

-مدیر عمرانی دانشگاه
عبدالمجید دریاباری

عبدالمجید دریاباری

-تکنسین تاسیسات
پرسنلی الماسیان

امیدرضا الماسیان

-دکتری عمران
بهروز محمدی

بهروز محمدی

-معاون
مهندس محمدی

بهروز محمدی

-کارشناس ارشد معماری
هانیه تاسفی

هانیه تاسفی

-کارشناس ارشد معماری
مهندس تیموری

یداله تیموری

-کاردان عمران
سجاد پاک روش

سجاد پاک روش

-کارشناس عمران
شیلان لرستانی

شیلان لرستانی

-کارشناس ارشد معماری
خلیل ظاهری

خلیل ظاهری

-نامه رسان
فرزاد محمدیانی

فرزاد محمدیانی

-مسئول بایگانی
محمد رضا رادمنش

محمد رضا رادمنش

-کارشناس ارشد عمران
مهندس بیات

حسن بیات

-کارشناس تاسیسات مکانیک
مهدی گنجی

مهدی گنجی

-کارشناس تاسیسات مکانیک
یزدان نویدی

یزدان نویدی

-کارشناس ارشد تاسیسات برق
همایون سوزنی

همایون سوزنی

-منشی دفتر مدیریت عمرانی
مهندس احمدی

رامین احمدی

-کارشناس ارشد معماری