کارکنان - مشاهده مشخصات

مهدی گنجی
تاسیسات - کارشناس تاسیسات مکانیک

Baccalaureate

30

مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

ارسال ایمیل

ارسال پیام به مهدی گنجی