کارکنان - مشاهده مشخصات

یزدان نویدی
تاسیسات - کارشناس ارشد تاسیسات برق

MasterOfScience

10

طراحی نقشه و نظارت بر تاسیسات الکتریکی پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ارسال ایمیل

ارسال پیام به یزدان نویدی