شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۵, ۱۸:۴۹
جستجو
 
Email

 e-mail

 

انجام مطالعات دررابطه با طبقه بندی مشاغل وانطباق آن با نیازهای استخدامی ودرصورت لزوم ارائه

پیشنهاد به مراجع قانونی  بررسی پیشنهادهای واحدهای ذیربط دررابطه با طرح های طبقه بندی مشاغل وانطباق با نیازهای استخدامی

نظارت وکنترل دربررسی مدارک ارائه شده درخصوص تشخیص تجربه ، مدرک تحصیلی و ... براساس مستندات و مقررات مندرج در طرح های طبقه بندی مشاغل 

بررسی پیشنهادها و مدارک واصله در امرانتصابات ، جهت طرح درکمیته​​​

بررسی مدارک مربوط به مشمولین طرح های ارزیابی مشاغل مدیران ،‌ تحقیقی وتخصصی ، پزشکان

شرکت درجلسات کمیته های اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل

همکاری باکارشناسان تشکیلات درمورد تهیه شرح وظایف پست های سازمانی

انجام سایرامورمربوطه