شرح وظایف

شرح وظایف:

      - نظارت برانجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادهای لازم جهت ارسال به مراجع ذی ربط 

     -  نظارت برتهیه مجموعه هدف ،وظایف پستهای سازمانی سازمان متبوع

    - نظارت بر تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحد های ذی ربط

    -  نظارت برانجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل سازمان متبوع

     - نظارت برتشریک مساعی در تنظیم آیین نامه ها،بخشنامه ها و دستورالعملهای مورد لزوم در ارتباط با سازمان متبوع

     - نظارت برهماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها ، هدف های مورد نظر و خط مشی کلی تعیین شده

     - نظارت بر تهیه گزارش های لازم