نام ونام خانوادگی: غلامرضا مرمریان

سمت سازمانی : کارشناس مسئول تحول اداری ، سیستمها و روشها