شرح وظایف:

- نظارت و کنترل بر تهیه برنامه‌های عملیاتی و اجرایی در سطح مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری.
- تدوین برنامه عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع

- نظارت بر احصا واصلاح  فرایندهای معاونت توسعه مدیریت و منابع و سایر واحدهای دانشگاه 
 -
نظارت بر فعالیت کمیته های تخصصی و اجرایی تحول اداری دانشگاه 
 -
همکاری با کمیته های تخصصی و اجرایی تحول اداری دانشگاه

 -بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه های اصلاح نظام اداری

 -نظارت بر پیاده سازی برنامه های اصلاح نظام اداری در دانشگاه مقایسه نتایج ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه براساس شاخص های معاونت توسعه و تحلیل دوره ای آن و ارائه گزارش به معاونت محترم توسعه و ریاست محترم دانشگاه
-نظارت بر  کلیه امور مربوط به پیشبرد نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
شامل:
     
دریافت پیشنهاد از طریق سامانه پیشنهادات دانشگاه
     
طرح پیشنهاد در کمیته اجرایی پذیرش و بررسی پیشنهادها
     
ارجاع پیشنهاد جهت کارشناسی و طرح نظر کارشناسی در کمیته
     
انعکاس نتیجه پیشنهاد به پیشنهاد دهنده و اختصاص پاداش در صورت صلاحدید کمیته
 -
پیگیری و نظارت بر فرهنگ سازی، توانمند سازی و ترغیب مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی

- همکاری، ارائه مشاوره و راهنمایی در اجرای برنامه‌های تحول در سطح واحدهای تابعه و اخذ گزارش‌های دوره‌ای به مظور مدیریت فرآیندهای برنامه اصلاح نظام اداری.

- انجام سایر امور محوله از طرف مقامات مافوق