پنج شنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۳, ۰۵:۱۸
جستجو
 
Email

 e-mail

ابزار
تغییر اندازه فونت:
متراژ فضاهای بیمارستانی

بیمارستان طالقانی

مساحت

فضای بیمارستان

ردیف

46000 مترمربع

مساحت (عرصه ) بیمارستان

1

24094 مترمربع

مساحت کل ساختمان اصلی

2

 

مساحت ساختمان های جانبی

3

760 مترمربع

ساختمان اداری

4

45 مترمربع

انبار کل

5

15 مترمربع

نگهبانی اورژانس

6

20 مترمربع

نگهبانی پرسنل و نقلیه

7

20 مترمربع

اتاق کارشناس بیمه

8

1260 مترمربع

درمانگاه

9

231 مترمربع

مهد کودک

10

672 مترمربع

مساحت کل اتاق عمل جراحی(6 اتاق )

11

224 مترمربع

هر یک از اتاقهای عمل جراحی

12

2504 مترمربع

مساحت بخشهای پاراکلینیکی

13

616 مترمربع

پاتولوژی

14

348 مترمربع

آزمایشگاه

15

1540 مترمربع

رادیولوژی

16

9/974 مترمربع

مجموع مساحت بخشهای پشتیبانی

17