پنج شنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۳, ۱۱:۱۳
جستجو
 
Email

 e-mail

ابزار
تغییر اندازه فونت:
متراژ فضاهای بیمارستانی

 

بیمارستان امام علی (ع)

مساحت

فضای بیمارستان

ردیف

17702 متر مربع

مساحت بیمارستان (عرصه )

1

9286 متر مربع

مساحت کل ساختمان اصلی

2

500 متر مربع

اورژانس

3

1500 متر مربع

اداری و بایگانی پزشکی و داروخانه

4

300 متر مربع

مرکز تحقیقات

5

720 متر مربع

سالن بازتوانی

6

30 متر مربع

تعداد اتاق عمل4 اتاق : 2اتاق آن هرکدام

7

20 متر مربع

دو دیگر آن هرکدام

8

120 متر مربع

بخشهای پاراکلینیک :آزمایشگاه

9

80 متر مربع

رادیولوژی

10

1700 متر مربع

واحدهای پشتیبانی

11