دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری

لینک ها و سامانه های مرتبط با مدیریت تحول اداری

 

 

http://www.behdasht.gov.ir/

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

http://mrd.behdasht.gov.ir/

معاونت توسعه مدیریت ومنابع وزارت بهداشت

http://mdar.behdasht.gov.ir/

مرکز توسه مدیریت وتحول اداری وزارت بهداشت

https://www.mporg.ir/home

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

https://structure.behdasht.gov.ir/WebGRD/sES/sESenlist.aspx

سامانه ثبت تجارب کارکنان نظام سلامت

https://structure.behdasht.gov.ir/WebGRD/GRD/

سامانه مهندسی مشاغل

http://estipend.kums.ac.ir:81/

سامانه آموزش کارکنان

http://estipend.kums.ac.ir:81/

سامانه نظام پیشنهادات

https://hmdb.behdasht.gov.ir/mdb/mdbgrish.aspx

سامانه اطلاعات مدیران سلامت

https://hop.behdasht.gov.ir/auth/login?ReturnUrl=%2F%3FAspxAutoDetectCookieSupport%3D1

سامانه پایش برنامه عملیاتی