افسانه رحمی افسانه رحمی

رئیس گروه مهندسی سازمان( فوق لیسانس مدیریت بازرگانی)

 

مینو باقریمینو باقری
 کارشناس مهندسی سازمان(
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی)

 

معصومه احمدیمعصومه احمدی

  کارشناس مهندسی سازمان(فوق لیسانس مدیریت اجرائی)