شرح وظایف:

  • انجام مطالعات دررابطه با طبقه بندی مشاغل وانطباق آن با نیازهای استخدامی ودرصورت لزوم ارائه
  • پیشنهاد به مراجع قانونی  بررسی پیشنهادهای واحدهای ذیربط دررابطه با طرح های طبقه بندی مشاغل وانطباق با نیازهای استخدامی

  • نظارت وکنترل دربررسی مدارک ارائه شده درخصوص تشخیص تجربه ، مدرک تحصیلی و ... براساس مستندات و مقررات مندرج در طرح های طبقه بندی مشاغل 

  • بررسی پیشنهادها و مدارک واصله در امرانتصابات ، جهت طرح درکمیته

  • بررسی مدارک مربوط به مشمولین طرح های ارزیابی مشاغل مدیران ،‌ تحقیقی وتخصصی ، پزشکان

  • شرکت درجلسات کمیته های اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل

  • همکاری باکارشناسان تشکیلات درمورد تهیه شرح وظایف پست های سازمانی

  • انجام سایرامورمربوطه