شرح وظایف:

-بررسی ونظارت بر ارتقا طبقه واحدهای تابعه دانشگاه

-تهیه صورتجلسات اعمال مدرک تحصیلی ، اعمال امتیاز ایثارگری، احتساب سنوات، انتصابات 

-بررسی و اقدام درخصوص ارتقاء کارکنان در رتبه های شغلی آنان 

 بررسی شرایط احراز و اعمال مدرک تحصیلی پرسنل قرارداد کار معین 

-همکاری در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری 

-پاسخگویی وانجام راهنمایی های لازم به مراجعین جهت نیل به حقوق استحقاقی وقانونی کارمندان دانشگاه 

-ارائه پیشنهاد درخصوص اختصاص رشته های تحصیلی جدید به رشته های شغلی طرح های طبقه بندی مشاغل با توجه به ارتباط محتوایی آن 

-همکاری وهمفکری با کارشناسان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و مرکز توسعه مدیریت تحول اداری وزارت متبوع جهت تنظیم بخشنامه ها، آئین نامه ها ودستورالعمل های اداری مربوطه 

-انجام مکاتبات با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ومرکز توسعه مدیریت تحول اداری وزارت متبوع جهت اخذ پاسخ موارد درخواستی 

-همکاری با واحد استخدام در امر تهیه فرم شغل وشاغل جهت استخدام جدید به لحاظ تعیین شرایط احراز رشته های شغلی

-شرکت در همایش، سمینارهای مربوطه وارائه گزارش به مسئولین ذیربط 

-همکاری و انجام فعالیت های لازم در مورد طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارجاع وتصویب در مراجع ذیربط 

-انجام مکاتبات لازم با واحدهای تابعه و وزارت متبوع در صورت لزوم 

-شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارت های و آموزشی در جهت ارتقا معلومات وتوانمندی های شغلی وبکارگیری آن در انجام وظایف محوله