فاطمه پابستفاطمه پابست 

رئیس گروه مهندسی مشاغل(فوق لیسانس مدیریت بازرگانی)

 

ناهید عاجناهید عاج
کارشناس مهندسی مشاغل (
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی)

فاطمه جمشیدی

فاطمه جمشیدی
  کارشناس مهندسی مشاغل(
لیسانس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی )

زینب احمدی

زینب احمدی

کارشناس مهندسی مشاغل(فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی )

عبدالهیان

ابوذر عبدالهیان

 کارشناس مهندسی مشاغل(فوق لیسانس منابع انسانی )