فاطمه پابستفاطمه پابست 

رئیس گروه مهندسی مشاغل(فوق لیسانس مدیریت بازرگانی)

 

ناهید عاجناهید عاج
کارشناس مهندسی مشاغل (
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی)

 

زهرا پادیر زادزهرا پادیرزاد
  کارشناس مهندسی مشاغل(
لیسانس ادبیات فارسی)