آئین نامه های مهندسی مشاغل

برای اطلاعات بیشتر به فایل های مربوطه مراجعه فرمائید

  pdf3آئین نامه و ارزیابی مشاغل         

  pdf4شرایط احراز پست های بیمارستانی

     pdf5شرایط احراز پست های ستاد دانشگاه

pdf6 شرایط احراز بهورز