ارتباط با ما : بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شماره تماس: 08338392932

                                                     سامانه آموزش کارکنان        tprs.kums.ac.ir                                                   

                                                            سامانه کارمند   karmand.behdasht.gov.ir 

(مراجعه به قسمت خدمات آموزشی و انتخاب ثبت نام در دوره ها و ثبت نام در دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت.سپس در مرحله بعد مجددا مراجعه به قسمت خدمات آموزشی و انتخاب دوره های من)