شرح وظایف 

-برنامه‌ریزی لازم جهت انجام نیازسنجی آموزشی هر سال با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی موجود با هماهنگی معاونت‌های تخصصی

- هماهنگی و برگزاری کمیتۀ اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان

- نظارت بر تهیه و تکمیل تقویم آموزشی

- بررسی اهداف، نتایج و دستاوردهای آموزشی دوره‌های پیشنهادی بر اساس نیازسنجی آموزشی و سپس صدور مجوز اجرا و تخصیص کد به آن

- برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی بهبود مدیریت، شغلی، توانمندی‌های عمومی و فرهنگی اجتماعی

- نظارت مستمر بر اجرا، برگزاری دوره‌ها، آزمون و ارزشیابی دوره‌ها در واحدهای تابعه

- بررسی و تأیید گواهینامۀ آموزشی کارکنان به‌منظور استفاده از مزایای انگیزشی (ارزشیابی، اخذ رتبه، گواهینامۀ نوع دوم و...)

-صدور گواهینامۀ دوره‌های آموزشی با توجه به مستندات و مدارک موجود

- ابلاغ و تشریح قوانین و مقررات آموزشی مصوب، جهت همکاران

- بررسی و انتخاب مدرس مناسب جهت جهت دوره‌های آموزشی و تهیۀ بانک مدرسین

-نوآوری، خلاقیت و پیشنهاد فناوری‌های لازم جهت اجرای دوره‌های آموزشی

- نظارت بر واحد آموزش ضمن خدمت ستاد دانشگاه و حسن اجرای امور مربوطه در سطح واحدهای تابعه