بهزاد بهرامیبهزاد بهرامی

مسئول آموزش مدیران و کارکنان( فوق لیسانس مدیریت بازرگانی )

رسول خان ابادرسول خانی آباد

کارشناس آموزش و توسعه مدیران(لیسانس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

علی میری

علی میری مسکره
 کارشناس آموزش کارشناس آموزش(
لیسانس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
فاطمه جمشیدیفاطمه جمشیدی
 کارشناس آموزش(
لیسانس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)