بهزاد بهرامیبهزاد بهرامی

مسئول آموزش مدیران و کارکنان( فوق لیسانس مدیریت بازرگانی )

علی میری

علی میری مسکره
 کارشناس آموزش کارشناس آموزش(
لیسانس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)