شرح وظایف

   - راه اندازی سایت و برنامه های نرم افزاری لازم به منظور تسهیل ارتباط با مخاطبین و ذینفعان 

 - اجرای کامل مصوبات و برنامه های ابلاغی ستاد کارآفرینی و اشتغال وزارت متبوع

 -پیگیری دقیق سهمیه های استانی اشتغال و تسهیلات مربوطه از طریق کار گروههای اشتغال استانی در استانداری ها 

 - اجرای مقررات و آیین نامه های مربوط به توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در دانشگاه 

 -تهیه و تدوین آمار و اطلاعات بازار کار حوزه فعالیت دانشگاه/دانشکده (متخصصان، دانش آموختگان، زنان،...) و ارائه گزارشهای لازم

 - اجرای سیاستها و برنامه های ابلاغی ستاد کارآفرینی و اشتغال وزارتخانه در خصوص حفظ و تثبیت و توسعه فرصت های شغلی موجود و توسعه اشتغال به ویژه در مناطق محروم(دیدبانی مشاغل)

تهیه و پیشنهاد سند اشتغال استانی در بخشهای جغرافیایی و شناسایی مزیت های استان با همکاری سایر واحدها به دبیرخانه ستاد ملی

 -تکمیل بانک اطلاعاتی اطلاعات مشاغل، فرصت های شغلی و طرحهای اشتغالزا و کار آفرین و صاحبنظران حوزه اشتغال و کارآفرینی 

-نظارت بر حسن اجرای طرح های اشتغالزا و هزینه کرد اعتبارات اشتغالزایی و ارائه گزارشات فصلی به دبیرخانه ستاد ملی اشتغال و کارآفرینی

- قرارگرفتن در برنامه ارزیابی عملکرد و کنترل روند اشتغال و کارآفرینی براساس برنامه های ابلاغی وزارت

- ارائه خدمات مشاوره ای و تسهیلات لازم به کارآفرینان در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط از طریق ایجاد مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کار آفرینی در حوزه فعالیت دانشگاه/ دانشکده

 - همکاری با رسانه های گروهی محلی و منطقه ای به منظور اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و اشاعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی با همکاری و هماهنگی واحد های ستادی ذیربط

همکاری با مراکز رشد پارک علم و فناوری استانی و منطقه ای در خصوص طرح های نو آور و ایده های جدید

- اجرای دقیق برنامه های ابلاغی سالانه و ارائه گزارش به صورت فصلی به دبیرخانه ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال