محمد رشیدیمحمد رشیدی
 مسئول کارآفرینی و اشتغال(فوق لیسانس کارآفرینی)

خانم بابایی

فریبا بابایی
کارشناس کارآفرینی و تحول اداری(
لیسانس مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی)