رسانه جدید T,m

گلاره حاتم

سمت سازمانی :

  مدیر توسعه سازمان و تحول اداری 

مدرک تحصیلی :

دکترای حرفه ای پزشکی

سوابق اجرائی : 

معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه 

مدیر امور برنامه های ریاست دانشگاه

مدیر پایش برنامه عملیاتی دانشگاه

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه